Hvad er Peak Oil?

Peak Oil er et geologisk begreb som beskriver det tidspunkt hvor den størst mulige mængde olie udvindes fra en given olieboring. Dette gælder alle traditionelle boringer, inklusiv havboringer, og er et gængs begreb i olieindustrien.Ved at fastslå en nations samlede maksimale udvindingsrate (altså Peak Oil for alle boringer) kan man beregne den størst mulige mængde olie til rådighed. USA peakede i 1971, og Danmark peakede i 2004. Ud fra det årlige projekteret fald i produktionen kan man med forholdsvis stor nøjagtighed beregne sammenfaldet med landets interne energiforbrug, og dermed den nationale energiuafhængighed.

Det præcise årstal for det globale peak har længe været genstand for stor usikkerhed, men IEA har i deres World Energy Outlook 2010-2035 medgivet, at den globale olieproduktion peakede i 2006. Nogle lande (især OPEC-landene) har valgt ikke at offentligøre data på deres nationale boringer, men det har ikke afholdt organisationer som f.eks. ASPO fra at beregne og projekterer med udgangspunkt i den stigende mængde tilgængelig data. De mest neutrale beregninger har længe indikeret et globalt peak omkring 2004-2008, og IEA har med ovenstående graf sat året til 2006.(ASPO's projektering frem til 2030 er sandsynligvis noget optimistisk.)


Danmarks olie- og gasproduktion

1998 (kun produktionstal), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Iflg. Energistyrelsens energistatistik for 2010, så var den samlede danske energiproduktion på 979 PJ i 2010, og det faktiske energiforbrug var på 836. Siden 2005 har Danmark oplevet et gennemsnitligt årlig fald i produktionen på 5,11%, og man kan dermed projektere et sammenfald med energiforbruget i 2013. Dette forudsætter at energiforbruget forbliver stabilt, og at det gennemsnitlige fald i produktion forbliver på ca. 5% over de næste år.

Olieproduktionen alene viser et gennemsnitligt fald på 6,88% siden toppunktet (Peak Oil) i 2004, og i 2017 vil produktionen antageligvis være den samme som forbruget i 2010.

Med stor sandsynlighed forsvinder Danmarks energiuafhængighed derfor indenfor den nærmeste fremtid.


Alt hænger samme

En forståelse af global Peak Oil og konsekvenserne af dette, er essentiel for vores fælles tilgang til fremtiden, men Peak Oil er kun en lille brik af et større puslespil.

Den nuværende globale befolkning på 7 milliarder mennesker er primært et resultat af forarbejdet fossile brændstoffer. Kul og olie har været anvendt i mange tusinde år, men det var først omkring starten af det 18. århundrede, at vi begyndte at udnytte den opbevarede energi i kul, olie og senere naturgas.

Hele vores eksistens er afhængig af et konstant stigende forbrug af fossile brændstoffer: det moderne landbruget anvender i snit 10 kalorier fossile brændstoffer for hver kalorie mad der produceres, alt plastik, kemikalier, lys, varme, transport osv., kort sagt hele det industrielle samfund er dybt afhængig af disse forhold.

Alternative energikilder såsom atomkraft, sol, vind, hydrogen, hydroelektricitet, biomasse og geotermisk varme kommer ikke til redde verden. Det er en illusion. Det potentielle energiafkast (EROEI) kan ikke tilnærmelsesvis måle sig med fossile brændstoffer. Lav din egen undersøgelse, men husk, at en vindmølle ikke laver sig selv. Råstofferne skal mineres, bearbejdes, tilpasses og transporteres. Menneskerne i alle produktionsled skal spise mad, bo i varme hjem og ofte køre i bil til arbejde osv. Produktionen og vedligeholdelsen af alternative energikilder er dybt afhængige af det fossile samfund.

For en grundigere gennemgang af Peak Oil, energiformer og konsekvenserne af dette, vil jeg anbefale Matthew Savinar's gennemgang her: PDF-dokument.


Betydning for Danmark

Negativ vækst:
Fundamentalt set er vækst som vi kender det dødt, og kommer aldrig igen. Dermed ikke sagt at individuelle firmaer ikke kan fungere i en rum tid endnu, men verdensøkonomien er dybt afhængig af billige og lettilgængelige fossile brændstoffer, og i en globaliseret verden med store strukturelle afhængigheder kan der let opstå uoverskuelige følgevirkninger af nationale konkurser - man snakker om systemic collapse. Stærk og vedvarende national vækst i Danmark er ikke længere mulig.

Penge:
Penge repræsenterer et løfte om fremtidig arbejde, enten som direkte udførsel af et fysisk stykke håndværk, eller i form af et forarbejdet slutprodukt. Det repræsenterer med andre ord et løfte om brug af forarbejdet energi. Gæld repræsentere et løfte om fremtidig energi, og er derfor et af de mest markante udtryk for uendelig vækst, og gæld er blevet synonym med den måde verdensøkononimen nu fungere på.
I Danmark er der en urokkelig tro på, at når de danske felter ikke længere kan dække vores forbrug, så importerer vi bare forskellen, men hvis energien i sin grundform ikke længere er tilgængelig (f.eks. eksportstop af råolie, manglende infrastruktur o.l.), så har penge ikke længere nogen praktisk værdi.

Arbejdsløshed:
Arbejdsløsheden vil stige i takt med et faldene energiniveau, og statens serviceniveau vil blive kraftigt forringet af stigende udgifter på alle fronter. Vi har allerede set mange eksempler på dette siden det økonomiske kollaps i 2008, men modsat tidligere kriser så bliver en konstant stigende arbejdsløshed den nye norm.

Nedskæringer:
Med svindende indtægter fra Nordsøen og stigende udgifter til understøttelse, energi og infrastruktur vil nedskæringer og faldende serviceniveau være den uundgåelige konsekvens. Skoler, sygehuse, plejehjem og kommunale poster vil være blandt de først ramte, men nedskæringerne vil også ramme både politi, brandvæsen, militæret osv. Vejbelysning vil (meget symbolsk) blive nedskåret, slukket eller overdraget til den enkelte husstand, vejene vil ikke bliver repareret, og alle typer for pensioner og understøttelser vil blive nedskåret for til sidst at forsvinde.
Igen; dette kommer ikke til at ske overalt lige med det samme, men som en gradvis, og til tider ubemærket, erodering af vores måde at leve på.

Kontrol:
Stigende arbejdsløshed og stigende energi og madpriser vil før eller siden fremtvinge en reaktion fra den brede befolkning, og staten vil som modsvar implementere et stigende antal kontrollerende foranstaltninger såsom: visitationszoner, knivloven, registrering, datalogning, terror-myten m.m. Dog kræver opretholdelsen af sådanne foranstaltninger også energi, og den fysiske kontrol vil øjensynligt begrænse sig til de større byer.

Rationering:
Husstandens energiforsyningen (strøm / varme) vil blive ujævn (strømsvigt) og rationaliseret - benzin og diesel ligeså. Madpriserne vil stige, og i de større byer hvor afhængigheden af importeret fødevarer er størst, vil det også være nærliggende at indføre rationering på de mest basale fødevarer.


Konklusion

En række solpaneler på taget hos Hr. og Fru Danmark og et lokalsamfund som investerer i en vindmølle er absolut et godt initiativ, og det kan sagtens blive en, lokal, afgørende faktor under stigende energipriser, men det er ikke en løsning for 7 milliarder mennesker.

Jorden er, med undtagelse af solen, et lukket system med en endelig mængde energi, og vi har baseret vores tilværelse, vores økonomi i særdeleshed, på uendelig vækst. Selv hvis det var muligt at bibeholde status quo, så ville systemet alligevel bryde samme, da det kræver eksponentiel vækst for at fungere.

Misinformation, disinformation, løgn og bedrag.

Jeg har intet formål og ingen skjult dagsorden. Jeg forsøger ikke at sælge en bog eller film, og har ingen politisk tilknytning. Jeg ville ønske, at den eksploderende afghanske heroinproduktion (efter koalitionens indtog) var en tilfældighed eller villig ignorance, at Saddams prissætning af olie i euro ikke havde betydning for invasionen, at Al-Qaeda er en ukontrollabel terrorgruppe, at Monsanto er et vidunderligt landbrugsfirma og at sikker atomkraft kommer til at drive hele verden. Men det gør jeg ikke.

Vi mennesker har et dybt misforstået forhold til hinanden og naturen. Vi ser adskillelse og separation, hvor alt i virkeligheden er en del af et samlet hele. Måske vi engang kan lære at leve i balance med hinanden og vores omgivelser.


Links

thearchdruidreport.blogspot.com
forums.silentcountry.com
www.ribbonfarm.com
www.energybulletin.net
www.theoildrum.com
www.oilempire.us
www.peakoil.net
www.321energy.com
www.richardheinberg.com
www.postcarbon.org
www.collapsenet.com

Media

Nettet er i særdeleshed blevet en jungle af dokumentarer, reportager, artikler og meninger hvor sandheden bevist eller ubevist blive fordrejet til fordel for en skjult dagsorden. Propaganda fungere bedst, når det består af 90% sandhed og 10% løgn. Vær kildekritik, bibehold en neutral optik og vær indstillet på at tage fejl - ingen har hele sandheden; da slet ikke jeg :o)

There's No Tomorrow:


Trailer: Food, Inc
Webside: www.foodincmovie.com
Fuld video: -Trailer: Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil
Webside: www.powerofcommunity.org
Fuld video: -Trailer: What A Way To Go
Webside: www.whatawaytogomovie.com
Fuld video: YoutubeTrailer: The Money Masters
Webside: www.themoneymasters.com
Fuld video: YoutubeTrailer: Money As Debt (der findes nu både en del 1, 2 og 3)
Webside: www.themoneymasters.com
Fuld video: -Trailer: The Truth & Lies of 9/11 (del 1)
Webside: www.collapsenet.com
Fuld video: YoutubeTrailer: Collapse
Webside: www.collapsenet.com
Fuld video: -Trailer: America: Freedom to Fascism
Webside: -
Fuld video: YoutubeTrailer: Gasland
Webside: www.gaslandthemovie.com
Fuld video: -Trailer: The revolution will not be televised
Webside: -
Fuld video: YoutubeTrailer: The Corporation
Webside: www.thecorporation.com
Fuld video: Youtube


Trailer: The World According to Monsanto
Webside: -
Fuld video: Youtube